بازرگانی

خدمات بازرگانی

ﺷﺮﮐﺖ IranTCP آﻣﺎده ﻣﺸـﺎوره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ روز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و ﻧﻪ در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ را دارد. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﺖ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﺎده ﺷﻮد و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، اﻣﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و ارزش واﻗﻌﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻫﮏ ﺷـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮج ﺣﻤﻠﻪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد 360 درﺟﻪ اي را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد، ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﯽ رود.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳــﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com

اچ پی

IranTCP.com

TOWER و RACKMOUNT در دوﻧﻮع HP ﺳﺮورﻫﺎي

ProLiant ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي، ﺑﺮاي ﺑﺴـﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ، اﻣﻨﯿﺖ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮي را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد

سیسکو

IranTCP.com

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺳﺖ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺧﻮد ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد

ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را درك ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻧﻘﺎط ﮐﻠﯿﺪي ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ
IranTCP.com

میکروتیک

IranTCP.com

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع روﺗﺮ

MikroTik ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1996 ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺗﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺴـــــــﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ISP ﻫﺎ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

تولید کننده اﮐﺴــﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ

 اﮐﻨﻮن MikroTik اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

تولید کننده ﺳﻮﺋﯿﭻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ

در ﺳـــﺎل 2002 ﺗﻮﺳـــﻂ MikroTik ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻌﺮوف RouterBOARD ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷــــﺪ.
MikroTik در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش دارد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴـﯿﺎري در
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
IranTCP.com
IranTCP.com

تولید کننده ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات میکروتیک ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي آﺳﺎن! ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان

 اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رﯾﮕﺎ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﺘﻮﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از 280 ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد
IranTCP.com

ﮔﺮﻧﺪاﺳﺘﺮﯾﻢ

هایترا

IranTCP.com

ﺷﺮﮐﺖ Hytera ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي رادﯾﻮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ

از روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎي ﺷﻤﺎل ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل و
اﻣﺎﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي Hytera ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد

ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﺴـﺘﺮده Hytera اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

ﺷﺮﮐﺖ Hytera ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي رادﯾﻮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ

از روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎي ﺷﻤﺎل ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل و
اﻣﺎﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ اي Hytera ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ
IranTCP.com
IranTCP.com

دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد

ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮔﺴـﺘﺮده Hytera اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
IranTCP.com

ﯾﻮﻧﯿﻮﯾﻮ

IranTCP.com

ﺷﺮﮐﺖ Uniview ﭘﯿﺸﮕﺎم و رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮIP اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺳﺎل 2017 ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

Uniview داراي ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼــــــﻮﯾﺮي ﮐﺎﻣﻞ IP ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي IP ، دورﺑﯿﻦ IP
رﻣﺰﮔﺸـﺎﯾﯽ و ... اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼـﻮﯾﺮي ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﺗﺮ ، ﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﺴﺎزد

IranTCP.com