درباره ما

مأموریت ما

اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ روز ﺑﻪ روز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و واﺑﺴــﺘﮕﯽ هرﭼﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ها ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزﻩ و همچنین وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ICT ، ﺷﺮﮐﺖ IranTCP ﺑﺎ هدف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷـﺮﮐـﺖ ﺳــﻌﯽ دارد ﺑﺎ اراﺋـﻪ ﻣﺸــﺎورﻩ و راهکارهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴـــﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪار و اﯾﻤﻦ ﺑﺎﻋﺚ کاهش هزینه های ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزﻩ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﺮدد.

اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهای ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﻩ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اهﺪاف ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

اهداف ما

هدف ما از بکارگیری فناوری‌های مختلف،ارائه پکیج کاملی از خدمات جهت برآورده شدن کلیه نیازهای یک مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد،همچنان که طی کسب تجربه در سال‌های اخیر مشتریان جهت برون‌سپاری وظایف به یک مجموعه واحد بیشتر تمایل نشان داده و مشکلات مربوط به تعدد پیمانکاران و مجریان را از میان برداشته و این موضوع به کیفیت اجرای یک پروژه کمک می‌نمایند.

مشتریان ما

ما در تلاشیم علاوه بر ر‌اه‌اندازی سرویس‌های جدید برای سازمان‌ها و ارگان‌های خصوصی و دولتی،در کاهش هزینه‌ها و بروزرسانی سیستم‌های قدیمی خدمتی درجه رشد فناوری انجام داده باشیم.

در یک نگاه

IranTCP ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴـــﻦ زاده در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ دو ﻧﻔﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ICT آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 4 ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﮐﺎر و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـــــﺎﻧﯽ، در ﺳﺎل 1396 ﺑﺎ ﻧﺎم “ ﺗﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎژن” ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﺷـﺮﮐﺖ IranTCP ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 5 ﺳـﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﺳــﺨﺖ اﻓﺰاري در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT)، ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان و ﺑﺎ داﻧﺶ روز، آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸـــــﺎوره، ﺧﺮﯾﺪ، راه اﻧﺪازي و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳـﺨﺖ‌اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت اﻧﺪوﺧـﺘﻪ ﺧﻮد از اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻪ روز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺣﻮزه ICT دارد.

فعالیت های ما

شرکت IranTCP قصد دارد با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی دانش داخلی و تکنولوژی روز دنیا (از قبیل مجازی‌سازی انواع سرورها، نظارت تصویری پیشرفته، تامین امنیت شبکه در سطوح مختلف،طراحی وب سایت در کمترین زمان ممکن، بومی‌سازی و کار آفرینی در زمینه‌های مختلف ICT و ارتباطات مخابراتی) سهمی از رشد فناوری را در کشور عزیزمان “ایران” ایفا نماید. نگاه این شرکت به آینده، همگام بودن با تکنولوژی و روند رو به رشد آن است.

چارت سازمانی

IranTCP.com

مدارک و گواهینامه ها

IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com
IranTCP.com

خدمات سریع

تیم حرفه ای

قیمتهایی رقابتی

مشتریان ما

تیمی با اطلاعاتی بروز

همیشه در دسترس