ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 8733
    پاسخ برای تیکت شماره 8720
    بسته شده