ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    Okay
      public ticket 8678
    پاسخ برای تیکت شماره 8676