ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    Okay

    تیکت عمومی وجود ندارد