خدمات توسعه نرم افزاری

تیم نرم‌افزاری ما آماده ارائه راهکار، خدمات مشاوره ای، نظارت و آموزش در زمینه استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری در قالب (ERP) ، (BPMS) و ایجاد یا سفارشی‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز شما در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندها و نیز کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، مصرف کاغذ و بهبود عملکرد سازمانی می‌باشد.

خدمات شبکه های کامپیوتری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ شبکه‌های کامپیوتری و امنیت داده‌های ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺪﯾﺮان آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ، ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺎ آﻣﺎدﻩ اﯾﺠﺎد، پشتیبانی و ﻧﮕـﻬﺪاری از شبکه‌های کامپیوتری و حفظ اﻣﻨﯿﺖ داده‌ها و همینطور اراﺋﻪ راهکارهای ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

خدمات پروژه های تلکام

این شرکت ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑر ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه‌ها ﺑﺻﻮرت مشاوره و مهندسی، تامین کالا و راه‌اندازی  (EPC) در زﻣﯿﻨه ﺗﻠﮑﺎم شامل : ارﺗﺒﺎﻃﺎت، رادیو، ﻣﺨﺎﺑﺮات و (CCTV) در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و معادن را دارا می‌باشد.