مراحل ثبت، تصویب و تحویل پروژه

مسیری آسان و کارا برای دریافت سریع خدمات

.4

 

 

.

فاز اجرایی

ایجاد بستر مورد نیاز نصب و راه اندازی و تحویل نهایی

.3

 

 

.

انتخاب راهکار

تایید راهکار و تصویب بودجه تهیه تجهیزات و زمانبندی پروژه

.2

 

 

.

ارائه طرح اولیه

راهکارهای پیشنهادی بررسی تجهیزات، بودجه و قرارداد

.1

 

 

.

فاز شناخت

بررسی نیازهای مشتری
تحلیل و مشاوره