مراحل ثبت، تصویب و تحویل پروژه

مسیری آسان و کارا برای دریافت سریع خدمات

.1

.

فاز شناخت

بررسی نیازهای مشتری
تحلیل و مشاوره

 

.2

.

ارائه طرح اولیه

راهکارهای پیشنهادی بررسی تجهیزات، بودجه و قرارداد

 

.3

.

انتخاب راهکار

تایید راهکار و تصویب بودجه تهیه تجهیزات و زمانبندی پروژه

 

.4

.

فاز اجرایی

ایجاد بستر مورد نیاز نصب و راه اندازی و تحویل نهایی